ALGEMENE VOORWAARDEN DE WÂLDRÔT

Artikel 1; Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten geschieden uitsluitend onder deze Algemene voorwaarden.
Deze Algemene voorwaarden staan boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Door het verstrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden gaat de opdrachtgever met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord.

In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, dit laatste kan ook gelezen worden als wering en/of
beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2; Prijsopgave en Overeenkomst.

De Wâldrôt doet voorafgaand een prijsopgave op basis van tarieven voor standaard diensten. De actuele tarieven zijn
weergegeven op de website van De Wâldrôt (dewâldrôt.nl).

Voor maatwerk diensten wordt een offerte opgesteld. Alle offertes zijn één maand geldig en geheel vrijblijvend, tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. Een overeenkomst wordt slechts geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging
van de opdrachtgever dan wel, bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3; Prijzen

De Wâldrôt factureert kosten achteraf op basis van nacalculatie en de prijsopgave dan wel offerte.
De Wâldrôt informeert de opdrachtgever na afloop van iedere bestrijdingsactiviteit/werkzaamheden over het verloop van de werkzaamheden
en de daarbij behorende kosten.

Artikel 4; Uitvoering der werkzaamheden

De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat alle aanwijzingen van of namens De Wâldrôt, die verband houden met deze
werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat De Wâldrôt met de werkzaamheden direct na aankomst kan aanvangen.

Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelden ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort.

Indien de oorzaak van de niet of niet tijdige uitvoering binnen de risicosfeer van De Wâldrôt ligt, zal deze zo spoedig mogelijk alsnog
tot uitvoering overgaan en, voor zover er sprake is van schuld aan de kant van De Wâldrôt, tevens aansprakelijk zijn voor eventuele schade
rechtstreeks veroorzaakt door de vertraging in de uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.

Deze laatste aansprakelijkheid zal echter nimmer het bedrag te boven gaan waartegen de betreffende werkzaamheden zijn of zouden worden verricht.

Indien als gevolg van een of meer oorzaken niet binnen de risicosfeer van een der partijen de uitvoering niet of niet tijdig plaats vind, zal
in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat er over en weer enige vergoedingen van schade kan
worden gevorderd.

Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggende oorzaken worden verstaan: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer
van grond- en hulpstoffen en water en/of elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmogelijkheden en weersomstandigheden die
de verantwoorde uitvoering der overeengekomen werkzaamheden beletten.

Artikel 5; Extra kosten, meer en minder werk

Kosten, ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven om redelijkerwijs de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk
te maken, worden onverminderd in rekening gebracht.

Meer en/of minder werk zal bij de opdracht, dan wel bij het einde der werkzaamheden naar billijkheid worden verrekend.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveringen, welke niet in de overeenkomst zijn inbegrepen en door de opdrachtgever
worden verlangd.

Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt, dat de uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk
is geworden, treden partijen in overleg om tot een gewijzigde overeenkomst te komen.

De meerdere of mindere kosten uit deze wijziging voortvloeiende zullen worden verrekend, terwijl De Wâldrôt bovendien recht zal hebben op een
vergoedding van al ontstane doch onnut gebleken kosten.

De boven genoemde regeling laat onze bevoegdheid om ontbinding van de overeenkomst te vorderen onverlet.

Artikel 6; Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling netto, zonder korting of aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Onverminderd is men bij overschrijding van deze betalingstermijn vanaf de factuurdatum rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor
niet-handelstransacties.

Eventuele kosten van incasso zullen volledig voor rekening zijn van opdrachtgever zijn.

Artikel 7; Klachten

Klachten over de uitvoering of de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden dienen binnen 8 kalenderdagen na uitvoering
schriftelijk te geschieden, bij gebreke zal ieder recht van de opdrachtgever vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Zolang op een klacht door De Wâldrôt nog niets is beslist, is de opdrachtgever gehouden normaal aan zijn verplichtingen te voldoen.

Artikel 8; Niet- nakoming en beëindiging

Indien niet nakoming van de overeenkomst te wijten is aan één of meer van de volgende oorzaken: oorlog, revolutie, storingen
in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand, transportmogelijkheden,
zal de niet nakoming geacht worden het gevolg te zijn van onmacht.

In andere gevallen waarin één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, evenals in geval één der partijen surseance van betaling
aanvraagt, in staat van faillissement worden gesteld of wordt geliquideerd, zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle hem verder
toekomende rechten.

Artikel 9; Garanties en aansprakelijkheid

Mededelingen door of namens De Wâldrôt betreffende de kwaliteit van de (te)verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling in
ruimste zin, de eigenschappen van de gebruikte middelen enz. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk
in de vorm van garantie zijn gedaan.

De Wâldrôt verplicht zich in te spannen om alle werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten in het ligt van beoogde resultaat.

De Wâldrôt is niet aansprakelijk die bij of in het kader van de uitvoering van der werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de
opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van De Wâldrôt.

In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door onze schadeverzekering.

Iedere aansprakelijkheid van De Wâldrôt voor schade die ontstaat als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten, tenzij deze
zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid van De Wâldrôt.

In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is geleverd dan wel aangebracht.

Artikel 10; Opzegging en beëindiging

Bij annulering van de overeenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is De Wâldrôt gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte
kosten in rekening te brengen.

Bij niet nakoming van de overeenkomst door één van der partijen zal de overeenkomst door de andere partij onmiddellijk kunnen worden opgeschort of ontbonden
zonder rechtelijke tussenkomst, tenzij de eerstbedoelde partij alsnog, na daartoe in gelegenheid te zijn gesteld, binnen een redelijke termijn aan zijn
verplichtingen voldoet; zonder rechtelijke tussenkomst kan één der partijen de overeenkomst tevens onmiddellijk ontbinden in geval de andere

partijen surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld of wordt geliquideerd, een en ander zonder tot schadevergoeding gehouden
te zijn en onverminderd alle hem verdere toekomende rechten.

Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van De Wâldrôt kan de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover De Wâldrôt overdragen aan een derde.

Artikel 11; Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Eventuele geschillen tussen De Wâldrôt en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
Nederlands recht is van toepassing

Artikel 12; Het bestrijden van ratten en andere ongewenste dieren

1.	De Wâldrôt bestrijd ratten en andere ongewenste dieren  met afschot, mechanische vallen en vangkooien en geheel zonder het gebruik van Rodentichiden.
2.	De weringsmaatregelen als door De Wâldrôt geadviseerd dragen bij aan het beoogde resultaat.
3.	Afgesloten delen van panden en schuren als kruipruimtes, verlaagde plafonds en dergelijke, moeten bereikbaar worden gemaakt door de opdrachtgever.
4.	Meganiche vallen , vangkooien en eventuele camera’s mogen alleen na overleg met De Wâldrôt worden verplaatst.
		

klik HIER voor terug naar boven